ระบบงานทะเบียนผู้ค้า
 
รายละเอียดข้อมูล ของการลงทะเบียนผู้ค้า
 
         
               1. ประเภทผู้ประกอบการ ( Type of business )  *          
      
ประเภทผู้ค้า :
select
 
 
   
                2. เลขประจำตัว ( Identification number )  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :
เลขทะเบียนนิติบุคคล :  *  
                3. ชื่อผู้ประกอบการ/ชื่อบริษัท /ชื่อร้านค้า (Name of supplier/Company/Store)  *
ชื่อไทย :  
ชื่ออังกฤษ :
               4. e-mail บริษัทสำหรับรับข่าวสารจากธนาคาร (Company e-mail address for KTB’s news and information)  *
   
   
   
                5. เงินทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (Authorized capital)  *     บาท
                6. ที่อยู่บริษัท ( Company address )  *  ควรกรอกที่อยู่เป็นภาษาไทย
สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ปัจจุบัน ระบุเลขที่ :   หมู่ที่     ตรอก/ซอย    ถนน      
ตำบล : อำเภอ  จังหวัด  
select
 รหัสไปรษณีย์
                7. หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone number)  *
เบอร์บ้าน :   เบอร์มือถือ :  
                8. หมายเลขโทรสาร ( Fax number )  *  
                9. เว็บไซต์ผู้ประกอบการ (Company website )   
               10. ชื่อบุคคลที่ติดต่อประสานงาน (Contact person name) *  
หมายเลขโทรศัพท์ ( Telephone ) :  
               11. ความสัมพันธ์กับธนาคารกรุงไทย (Relationship with KTB - services)  *  
                         
                
   
      
 
               12. ประเภทสินค้าและธุรกิจบริการ (บรรยาย) (Type of your business and service) *  กรุณาระบุไม่เกิน 1000 ตัวอักษร
 
               13. ประเภทของการประกอบกิจการ (Business category list)  *   
 
select
 
select
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 
 
select
 
     
               14. ประสบการณ์การทำงานและผลงานต่อเนื่องในรอบ 5 ปี
               (Business achievements within 5 years)  *
              
  *มีผลงานกับ ธนาคารกรุงไทย รวมทั้งสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี จำนวน  งาน
  *งาน มูลค่ารวมทั้งสิ้น    บาท
 
 
  *ระบบรองรับไฟล์แนบเฉพาะนามสกุล .jpeg,.jpg,.png,.pdf  (2 MB)
 
   
  *มีผลงานกับบริษัทอื่นๆ รวมทั้งสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี จำนวน    งาน
  *งาน มูลค่ารวมทั้งสิ้น    บาท
 
 
   *ระบบรองรับไฟล์แนบเฉพาะนามสกุล .jpeg,.jpg,.png,.pdf  (2 MB)
 
   
 
               15. แนบไฟล์หนังสือ/เอกสารสำคัญ (Attach more important documents)  *
       
1. ทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนนิติบุคคล :  *ระบบรองรับไฟล์แนบเฉพาะนามสกุล .jpeg,.jpg,.png,.pdf    (2 MB)
   
       
2. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20/ภ.พ.09) :  *ระบบรองรับไฟล์แนบเฉพาะนามสกุล .jpeg,.jpg,.png,.pdf   (2 MB)
   
       
3. หนังสือรับรองบริษัท(มีอายุไม่เกิน 90 วัน) หรือ หนังสือรับรองการทำงาน :  *ระบบรองรับไฟล์แนบเฉพาะนามสกุล .jpeg,.jpg,.png,.pdf  (2 MB)
   
       
4. สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้าน :   *ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องก่อนแนบเอกสาร ระบบรองรับไฟล์แนบเฉพาะนามสกุล .jpeg,.jpg,.png,.pdf  (2 MB)
   
       
5. สำเนา Statement บริษัท ของธนาคารกรุงไทยย้อนหลัง 6 เดือน (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) (ถ้าไม่มีอนุโลมให้ใช้ธนาคารอื่นแทน) :  *ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องก่อนแนบเอกสาร ระบบรองรับไฟล์แนบเฉพาะนามสกุล .jpeg,.jpg,.png,.pdf  (2 MB)
   
       
  6.แนบไฟล์อื่น ๆ : *  (8 MB)    
   
                 16. ช่องทางการจ่ายเงิน (Disbursement channels)  *  กรณี ธนาคารอื่นๆ สั่งจ่ายเป็น แคชเชียร์เช็คเท่านั้น
                          
1. สำเนา BookBank ของธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์/กระเแสรายวัน)
 *ระบบรองรับไฟล์แนบเฉพาะนามสกุล .jpeg,.jpg,.png,.pdf  (2 MB)
 
  2. ชื่อธนาคาร  
select
 
  3. เลขที่บัญชี       
  4. ประเภทบัญชี   
select
 
  5. ชื่อสาขาเจ้าของบัญชี     
  6. ชื่อเจ้าของบัญชี    
     
   
                 17. ผู้ประกอบการมีแนวทาง/นโยบายในการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร (Does the supplier have environmental guidelines and policies in the company’s operation?)  * กรุณาระบุไม่เกิน 550 ตัวอักษร
 
                  
   
                  18. ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / ใบรับรองการประกอบวิชาชีพ หรืองานที่ให้บริการ หรือมาตรฐาน ISO ต่างๆ
 
     
                
                 19. กำหนด Username ในการเข้าใช้ระบบ หลังการอนุมัติ  *
 
Username
 
  Username ควรมีตัวอักษรอย่างน้อย 6 หลัก สามารถมีตัวเลขได้
 
 
                
                 20.ธนาคารได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้ท่านมั่นใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ รวมทั้งการเปิดเผยหรือการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ โดยผู้ประกอบการได้ศึกษา รับทราบ และยอมรับ รายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ ทางเว็บไซต์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย https://krungthai.com/th/content/privacy-policy เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  *