ระบบงานทะเบียนผู้ค้า
     
User Name :      
Password :      
 
 
    พิมพ์ตามภาพ  
 

               ลงทะเบียนผู้ค้าใหม่ ลืมพาสเวิร์ด  Contact Us
 
  Update Date : 16-08-2562 (150)

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
วันที่หัวข้อเนื้อเรื่องไฟล์แนบผู้ลงประกาศ
Data pager
Data pager
12
 02/07/2564แนวทางการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ อันเป็นแนวทางสำคัญในการถือปฏิบัติสำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้อง   21928
 02/07/2564จรรยาบรรณคู่ค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ในการนี้จึงได้กำหนดจรรยาบรรณคู่ค้า ของบมจ.ธนาคารกรุงไทยขึ้น เพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน   21928
 11/03/2564นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อให้มั่นใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ รวมทั้งการเปิดเผยหรือการนำไปใช้ที่ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ
1_25640311_142550.pdf 
21928
 13/03/2563จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย ต่อต้านการฟอกเงิน และการให้สินบนหรือรับสินบนและการทุจริต
1_25630313_102147.PDF 
21928
 21/02/2563ขั้นตอนการจัดหาพ้สดุ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้างของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จึงขอแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการจัดหาพัสดุ พร้อมผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
1_25630221_171834.pdf 
21928