ระบบงานทะเบียนผู้ค้า
     
User Name :      
Password :      
 
 
    พิมพ์ตามภาพ  
 

                ลงทะเบียนผู้ค้าใหม่   ลืมพาสเวิร์ด  Contact Us
 
  Update Date : 19-11-2562 (149)

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
วันที่หัวข้อเนื้อเรื่องไฟล์แนบผู้ลงประกาศ
Data pager
Data pager
12
 11/03/2564นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อให้มั่นใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ รวมทั้งการเปิดเผยหรือการนำไปใช้ที่ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ
1_25640311_142550.pdf 
21928
 13/03/2563จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย ต่อต้านการฟอกเงิน และการให้สินบนหรือรับสินบนและการทุจริต
1_25630313_102147.PDF 
21928
 16/03/2563กลุ่มบริหารอาคารและจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ "แนวทางดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง"เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร มีหลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้หลักการในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส เป็นสำคัญ
1_25630316_095832.pdf 
21928
 12/04/2562วิสัยทัศน์ และพันธกิจ องค์กรวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB - Vision & Mission) วิสัยทัศน์ "กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ" พันธกิจ "ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม"
1_25620412_101527.jpg 
610431
 21/02/2563ขั้นตอนการจัดหาพ้สดุ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้างของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จึงขอแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการจัดหาพัสดุ พร้อมผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
1_25630221_171834.pdf 
21928